1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

      Το Patrasmarket.gr, που από εδώ και στο εξής θα αναφέρεται ως Εταιρία, είναι ένας δικτυακός τόπος που δημιουργήθηκε από την εταιρία «PIXELDRAW», που εδρεύει στην Πάτρα, στην οδό Ρήγα Φεραίου 114, τηλ. 2614005374, ΤΚ. 26221, και εκπροσωπείται νόμιμα.

     Σκοπός του Patrasmarket.gr είναι να δώσει την δυνατότητα στους επαγγελματίες της Πάτρας που από εδώ και στο εξής θα αναφέρονται ως «Πελάτες», να καθιστούν γνωστές τις υπηρεσίες που προσφέρουν δημιουργώντας νέες επαφές και να επικοινωνούν άμεσα τις προσφορές και τις εκπτώσεις τους σε ένα κοινό που αυξάνει με εκθετικό ρυθμό.

     Επιπλέον το Patrasmarket.gr δίνει την δυνατότητα στους καταναλωτές – χρήστες που από εδώ και στο εξής θα αναφέρονται ως «Χρήστες», να γνωρίσουν όλες τις προσφορές που υπάρχουν σε καταστήματα και υπηρεσίες στην πόλη τους, να κάνουν αναζήτηση ανάμεσα σε ένα πλήθος προσφορών ανάλογα με τα κριτήρια αναζήτησης τους και τέλος να λαμβάνουν ενημερωτικά e-mail με όλες τις νέες και καλύτερες προσφορές.

     Το παρόν κείμενο συνιστά το συμφωνητικό που συνάπτεται μεταξύ εσάς, του Πελάτη ή Χρήστη και της εταιρίας μας. Εάν κάποιος Χρήστης, Πελάτης ή εκπρόσωπος Πελάτη δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, τότε οφείλει να μην προβεί σε χρήση του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών της Εταιρίας.

     Οι όροι και προϋποθέσεις που παρατίθενται στην παρούσα Ιστοσελίδα καθώς και οποιαδήποτε εθνική, κοινοτική ή διεθνής νομοθεσία η οποία αφορά ή σχετίζεται με το Διαδίκτυο ή τον Παγκόσμιο Ιστό εν γένει, δεσμεύουν άπαντες τους επισκέπτες ή χρήστες της Ιστοσελίδας. Η Εταιρία μπορεί ανά πάσα στιγμή κατά ελεύθερη κρίση να αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ή να θεσπίσει ειδικότερους όρους χρήσης οι οποίοι υπερισχύουν των γενικότερων σε περίπτωση σύγκρουσης, με ενημέρωση της παρούσας Ιστοσελίδας στο αντίστοιχο σημείο. Χρήση του διαδικτυακού τόπου και των υπηρεσιών της εταιρείας από τον χρήστη ή τον πελάτη μετά την ενημέρωσή του για τους εκάστοτε ισχύοντες όρους χρήσης, συνεπάγεται την αποδοχή τους.

      H Εταιρία καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας του διαδικτυακού τόπου και του Περιεχομένου του. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η διαθεσιμότητα είναι συνάρτηση διαφόρων παραγόντων όπως του εξοπλισμού των χρηστών, άλλων δικτύων επικοινωνιών ή του μεγάλου αριθμού ατόμων που προσπαθούν να συνδεθούν με το Διαδίκτυο ταυτόχρονα. Η Εταιρία έχει τη διακριτική ευχέρεια να προβεί σε συντήρηση του διαδικτυακού τόπου, να μεταβάλει τη φύση και το περιεχόμενό της, να διακόψει ή να αναστείλει τη λειτουργία της ανά πάσα στιγμή, άνευ προειδοποίησης. Επίσης, η λειτουργία του διαδικτυακού τόπου ενδέχεται να διακοπεί, να ανασταλεί ή να παρεμποδιστεί είτε μόνιμα είτε προσωρινά εξαιτίας γεγονότων εκτός ελέγχου/ επιρροής της Εταιρίας ή ανεξαρτήτως της βούλησής της.

     Η Εταιρία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσει ότι το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου θα περιλαμβάνει πλήρεις, ακριβείς, σαφείς, έγκυρες, κατατοπιστικές, επίκαιρες, αληθείς και μη παραπλανητικές πληροφορίες, σε κάθε περίπτωση πάντως δεν προκύπτει οποιασδήποτε μορφής ευθύνη, δέσμευση ή εγγύηση της Εταιρίας σχετική με την ασφάλεια και το Περιεχόμενο αυτού. Οι χρήστες και οι πελάτες του διαδικτυακού τόπου αποδέχονται την πιθανότητα αδυναμίας ελέγχου εκ μέρους της Εταιρίας του συνόλου του Περιεχομένου αυτού και των υπηρεσιών του. Επιπλέον, η Εταιρία δεν παρέχει εγγύηση ότι η χρήση των πληροφοριών, στοιχείων ή υλικών που περιλαμβάνονται στο Περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου από χρήστες και πελάτες δεν θα προσβάλλει δικαιώματα τρίτων.

     Η χρήση του διαδικτυακού τόπου από κάθε χρήστη γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη. Το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλής, άμεσης ή έμμεσης προτροπής των χρηστών και των πελατών να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη. Η αξιολόγηση του περιεχομένου του παρόντος διαιδικτυακού τόπου εναπόκειται σε κάθε χρήστη ή πελάτη ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε τμήματός του.

     Στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, για λόγους διευκόλυνσης και εξυπηρέτησης των χρηστών και των χρηστών της, έχει ακολουθηθεί η πρακτική της παραπομπής μέσω «συνδέσμων», hyperlinks ή banners σε άλλες ιστοσελίδες, για το περιεχόμενο, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τους όρους χρήσης, την πολιτική ασφαλείας, τη νομιμότητα και εγκυρότητα των οποίων, η Εταιρία δεν εγγυάται και επομένως δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Κατά συνέπεια η σύνδεση με αυτούς πραγματοποιείται με ατομική ευθύνη του κάθε χρήστη και κάθε πελάτη. Οι πάροχοι των Ιστοσελίδων αυτών έχουν την πλήρη αστική και ποινική ευθύνη για την ασφάλεια, τη νομιμότητα και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους. Στις υποχρεώσεις των χρηστών και των πελατών συγκαταλέγεται η συμμόρφωση με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών. Για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει από τη χρήση / επίσκεψη αυτών των ιστοσελίδων, οι χρήστες και οι πελάτες καλούνται να απευθύνονται στους αντίστοιχους παρόχους.

2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

     Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της. Ο διαδικτυακός τόπος και το Περιεχόμενό του αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρίας και αποτελεί αντικείμενο προστασίας των σχετικών διατάξεων του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Στο Περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου συμπεριλαμβάνονται όλα τα εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ευρεσιτεχνίες, επωνυμίες, κείμενα, εικόνες, γραφικά, σχέδια, φωτογραφίες, προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά για συγκεκριμένα δικαιώματα τρίτων.

     Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα), την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί με τον Ν. 100/1975) και τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, απαγορεύεται ρητώς οποιασδήποτε μορφής αντιγραφή, τροποποίηση, παρέμβαση, μεταφορά, διανομή, μεταπώληση, εκμίσθωση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αναμετάδοση σε ηλεκτρονική ή μηχανική μορφή, αποθήκευση, εκτύπωση, δημιουργία παράγωγης εργασίας, φόρτωση (download) από οποιονδήποτε ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό φορέα του Περιεχομένου της διαδικτυακού τόπου. Προϊόντα, υπηρεσίες, επωνυμία, εμπορικά σήματα ή διακριτικά γνωρίσματα τρίτων που εμφανίζονται στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν και τη σχετική ευθύνη.

     Τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα που εμφανίζονται στο διαδικτυακό τόπο και οι απεικονίσεις προσώπων ή τόπων ή πραγμάτων που αποτελούν μέρος του Περιεχομένου της, είναι ιδιοκτησίας της Εταιρίας ή τρίτων. Η χρήση τους, απαγορεύεται αυστηρά άνευ εξασφάλισης προηγούμενης έγγραφης άδειας από την Εταιρία, εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη στους ισχύοντες όρους χρήσης. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας δεν αποτελεί και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως παραχώρηση ρητής ή σιωπηρής άδειας ή δικαιώματος χρήσης, οποιουδήποτε Εμπορικού Σήματος εμφανίζεται στο διαδικτυακό τόπο χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρίας ή των τρίτων που μπορεί να κατέχουν τα Εμπορικά Σήματα που εμφανίζονται σ' αυτή.

     Οι πληροφορίες που υποβάλλονται στην Εταιρία μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου, λογίζονται ως πληροφορίες μη εμπιστευτικού χαρακτήρα και δεν αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του εν λόγω χρήστη. Ιδιοκτησία της Εταιρίας συνιστά εφόσον κάτι τέτοιο είναι δυνατόν, ό,τι μεταφέρεται ή αναμεταδίδεται ή αποστέλλεται μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Η Εταιρία δύναται να συλλέγει περιορισμένες πληροφορίες για τις εμπορικές της δραστηριότητες.

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

     Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστώ και των πελατών των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου, υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Η ευθύνη για την ακρίβεια των προσωπικών στοιχείων και πληροφοριών βαρύνει αποκλειστικά αυτόν που τις παρέχει, καθώς ο παρόν διαδικτυακός τόπος λειτουργεί σαν μέσο της online δημοσίευσης τέτοιου είδους πληροφοριών και μόνον. Τα προσωπικά σας στοιχεία και το περιεχόμενο των πληροφοριών δεν πρέπει να είναι ψευδή, παραπλανητικά, δυσφημιστικά και εν γένει δεν πρέπει να παραβιάζουν την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία.

     Η Εταιρία δύναται να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών – επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου προς εξυπηρέτηση και μόνο των σκοπών στατιστικής και βελτίωσης των υπηρεσιών που παρέχει, και πάντα μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας. Κάτοχος και υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που θα έχει στην κατοχή της στο αρχείο της για τον ως άνω σκοπό θα είναι η Εταιρία «PIXELDRAW» , που έχει έδρα στην Πάτρα (οδός Ρήγα Φεραίου αρ.114) , όπου θα είναι εγκατεστημένο και το αρχείο της. Εκπρόσωπος του υπεύθυνου επεξεργασίας είναι η «PIXELDRAW» όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

     Εάν ο ίδιος ο χρήστης ή πελάτης γνωστοποιεί αυτοβούλως τα προσωπικά του δεδομένα μέσω του διαδικτυακού τόπου σε τρίτα πρόσωπα απευθείας, εναπόκειται στον ίδιο να προβεί εάν το επιθυμεί στην έρευνα των όρων που αφορούν την προστασία των προσωπικών του δεδομένων. Με τη γνωστοποίηση των προσωπικών του δεδομένων σε τρίτα πρόσωπα, έστω και μέσω του διαδικτυακού τόπου της Εταιρίας, ο χρήστης αποδέχεται ότι η Εταιρία δεν ευθύνεται για την ενδεχόμενη χρήση τους από τα τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση γνωστοποίησης από τρίτο πρόσωπο-χρήστη ή πελάτη προσωπικών δεδομένων άλλου προσώπου μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου άνευ προηγούμενης συναίνεσής του, η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη, καθώς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει με τα υπάρχοντα τεχνολογικά δεδομένα την ταυτότητα του κοινοποιούντος χρήστη. Ο επισκέπτης – χρήστης ή πελάτης του διαδικτυακού τόπου εγγυάται για την αλήθεια και τη γνησιότητα των προσωπικών δεδομένων τα οποία υποβάλλει στην Εταιρία καθώς και για το ίδιο το δικαίωμα υποβολής τους.

     Ανήλικοι χρήστες
Η πολιτική της Εταιρίας είναι εναντίον της συγκέντρωσης δεδομένων ανηλίκων, δηλαδή ατόμων ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών.
     Ασφάλεια
Η Εταιρία καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του παρόντος διαδικτυακού τόπου τηρώντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας, τα οποία κατά την κρίση της Εταιρίας δύνανται να μεταβληθούν ή να τροποποιηθούν. Οι χρήστες ωστόσο ενημερώνονται ότι η αποστολή εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αποτελεί τον πλέον ασφαλή τρόπο αποστολής, καθώς ενέχει κινδύνους ανάγνωσης των πληροφοριών αυτών από τρίτα πρόσωπα, μη εξουσιοδοτημένα.
     Cookies
Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων τα οποία αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του προσώπου που επισκέπτεται ένα διαδικτυακό τόπο, για την τήρηση στατιστικών στοιχείων (προκειμένου να καθορίζονται οι δημοφιλείς διαδικτυακές περιοχές ή για λόγους marketing) και τη διευκόλυνση της πρόσβασης του χρήστη στην ιστοσελίδα που επιθυμεί.

     Τα cookies δεν εγκυμονούν κινδύνους για το σύστημα του υπολογιστή του χρήστη ή για τα αρχεία του. Χρήστης ο οποίος δεν επιθυμεί τη συλλογή πληροφοριών μέσω των cookies, έχει τη δυνατότητα μέσω ρύθμισης στο πρόγραμμα πλοήγησής του στο INTERNET να διαγράψει τα ήδη υπάρχοντα και να επιλέξει είτε να απορρίπτονται αυτομάτως τα μελλοντικά cookies, είτε να αποφασίζει για την απόρριψη ή την αποδοχή κάθε συγκεκριμένου cookie στον υπολογιστή του με αναπόφευκτη ωστόσο συνέπεια να καταστεί πιο δύσκολη ή αδύνατη η χρήση ορισμένων τμημάτων της τοποθεσίας.

4. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

     Η κάθε προσφορά έχει τους δικούς της όρους χρήσης που τους θέτει η ίδια η επιχείρηση-πελάτης. Η κάθε επιχείρηση υποχρεούται να αναγράφει στην προσφορά την επωνυμία και τον τόπο δραστηριοποίησης της, την ημερομηνία λήξης της προσφοράς της καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο όρο που επιθυμεί να διέπει την προσφορά αυτή.

     Είναι υποχρέωση της επιχείρησης να ελέγχει αν το κουπόνι της λειτουργεί και να ειδοποιεί για να σταματάει η προβολή του. Σε περίπτωση λάθους στην προβολή της διαφήμισης, υπαιτιότητας του Patrasmarket.gr επιστρέφεται μερικό ή όλο το ποσό της χρέωσης.

     Ο χρήστης  επιλέγει την προσφορά που τον ενδιαφέρει μέσα από το site ή μέσα από το newsletter. Στη συνέχεια ο χρήστης κλικάρει στην προσφορά που τον ενδιαφέρει και ενημερώνεται για τους όρους αυτής. Στην περίπτωση και μόνο της εκτυπώσιμης προσφοράς, ο χρήστης υποχρεούται να την εκτυπώσει και να την προσκομίσει στην επιχείρηση προκειμένου να κάνει χρήση αυτής. Όταν η προσφορά είναι εκτυπώσιμη αυτό αναγράφεται υποχρεωτικά στους όρους αυτής από την ίδια την επιχείρηση ενώ σε περίπτωση παράλειψης την ευθύνη φέρει ολοκληρωτικά η επιχείρηση.

     Για τη χρήση των υπηρεσιών του Patrasmarket.gr υποχρεούστε:
α) να συμπληρώσετε κατά την εγγραφή σας, τα πλήρη και ακριβή ζητούμενα, κάθε φορά, προσωπικά σας στοιχεία
β) να ενημερώνετε αυτά άμεσα για κάθε μεταβολή τους.

     Με την ολοκλήρωση της εγγραφής, ενεργοποιείται ο λογαριασμός σας (στο εξής αποκαλούμενος  «Λογαριασμός»). Η μπορεί να σας ειδοποιήσει με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στη ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώσατε στο άνοιγμα του Λογαριασμού. Κατά την εγγραφή σας στο υποχρεούστε να δηλώσετε ένα username και password προκειμένου να έχετε πρόσβαση στα στοιχεία του Λογαριασμού σας. Η Patrasmarket.gr δεν τηρεί αρχείο με τα password των συνδρομητών της και κατά συνέπεια είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διαφύλαξη του απορρήτου καθώς και για κάθε δραστηριότητα που γίνεται με χρήση του δικού σας password ή/και user name. Η χρήση του Λογαριασμού σας από μη εξουσιοδοτημένα άτομα απαγορεύεται και υποχρεούστε να λάβετε όλα τα αναγκαία και απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση αυτού. Επίσης υποχρεούστε να ειδοποιείτε αμέσως την Patrasmarket.gr για κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του password ή του λογαριασμού σας και για κάθε άλλη παραβίαση της ασφάλειας. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία που θα προκληθεί από τη μη συμμόρφωσή σας με τους κανόνες ασφάλειας ή με τις οδηγίες χρήσης των συνδρομητικών υπηρεσιών που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης που είναι ανηρτημένες στο δικτυακό τόπο.

5. ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

     Για την εγγραφή μιας επιχείρησης στο Patrasmarket.gr (εφεξής αποκαλούμενη ο «Πελάτης»), ζητούνται υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία : Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Επιχείρησης, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Διεύθυνση  της έδρας της επιχείρησης ή/και υποκαταστημάτων, στοιχεία επικοινωνίας (Τηλέφωνο,- E-mail, fax κλπ), στοιχεία πιστωτικής κάρτας. Τα ανωτέρω στοιχεία, ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο του Patrasmarketgr καθώς είναι απαραίτητα για την έκδοση των κάθε φορά απαιτούμενων φορολογικών και άλλων παραστατικών. Το Patrasmarket.gr μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για οικονομικούς ή ενημερωτικούς σκοπούς, εκτός αν δηλώσετε εγγράφως αντίθετα σχετικά.

6. ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

     Η Patrasmarket.gr για λόγους ασφαλείας, δεν αποθηκεύει τα στοιχεία καμίας πιστωτικής κάρτας για μελλοντική χρήση, και επομένως ο πελάτης πρέπει να επανεισάγει τα στοιχεία κάθε φορά που θέλει να πραγματοποιήσει μια πληρωμή.  Η Patrasmarket.gr δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας, αφού η πληρωμή γίνεται μέσω του PayPal. Με την εισαγωγή των απαιτούμενων στοιχείων πιστωτικής κάρτας, ο πελάτης δηλώνει ρητώς ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης της πιστωτικής κάρτας. Η Patrasmarket.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης πιστωτικών καρτών. Η παροχή στοιχείων πιστωτικής κάρτας δηλώνει τη συγκατάθεσή του πελάτη για δέσμευση/πληρωμή του ποσού της συνδρομής.
     Σε οποιαδήποτε άλλο τρόπο πληρωμής, π.χ: με κατάθεση στην τράπεζα, η διαδικασία πληρωμής ολοκληρώνεται με την τελική πληρωμή προς την Patrasmarket.gr.

7. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

     Η εταιρία εκθέτει στον παγκόσμιο ιστό την ιστοσελίδα της με πληροφορίες που προέρχονται κυρίως από τρίτους (επιχειρήσεις). Την ευθύνη για τις πληροφορίες και για τους όρους που φέρει η κάθε προσφορά φέρει η κάθε επιχείρηση που την εκθέτει, τόσο για την εγκυρότητα τους όσο για τη σωστή αναγραφή τους.
     Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά με τον διαφημιζόμενο (επιχείρηση), εσείς  απαλλάσσετε την Patrasmarket.gr από κάθε και οιασδήποτε φύσεως ευθύνη, βάρος, ζημία, αξίωση, δαπάνη, έξοδα, συμπεριλαμβανομένων δικαστικών ή/και κόστος προκύπτει ή/και συνδέεται ή/και σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με το επιτυχές αποτέλεσμα και την έκβαση της Συμφωνίας. Επιπρόσθετα, υποχρεούστε να απαλλάσσετε την Patrasmarket.gr από κάθε απαίτηση ή/και αξίωση αποζημίωσης για ζημία η οποία ενδεχομένως προβάλλεται, για οποιονδήποτε λόγο, από τρίτους και η οποία μπορεί να προκύπτει από παραβίαση έστω και ενός από τους όρους ή/και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στο παρόν, των επιβαλλόμενων εκ του Νόμου υποχρεώσεων ή των δικαιωμάτων τους. Η Patrasmarket.gr δεν δηλώνει ότι οποιοδήποτε προϊόν/υπηρεσία που προωθείται ή διαφημίζεται μέσω τον δικτυακό τόπο αυτό είναι κατάλληλο για χρήση (εντός ή εκτός Ελλάδος) και δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για ζημίες που τυχόν προκύψουν από τέτοια χρήση.
     Η Patrasmarket.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την κάλυψη αξιώσεων τρίτων, οποιασδήποτε φύσης, οι οποίες τυχόν προκύψουν σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή, ή την παραποίηση του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή των περιεχομένων του ή οποιουδήποτε άλλου συνδεδεμένου διαδικτυακού τόπου από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα από την Patrasmarket.gr πρόσωπα, ανεξαρτήτως εάν η Patrasmarket.gr είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.  Σε περίπτωση που ο διαφημιζόμενος (επιχείρηση), μετά την ενεργοποίηση μίας προσφοράς, τεθεί σε καθεστώς πτώχευσης ή λύσης και εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης με αποτέλεσμα την αδυναμία παράδοσης του προϊόντος/υπηρεσίας, η Patrasmarket.gr ουδεμία υποχρέωση έχει έναντι σας.

     Οι χρήστες καλούνται να μην επισκέπτονται την ιστοσελίδα αν δεν την εμπιστεύονται. Οι χρήστες καλούνται επίσης να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς και άλλου είδους κακόβουλο λογισμικό.

     Οποιεσδήποτε άμεσες, επιγενόμενες, παρεπόμενες, έμμεσες ή αποθετικές ζημιές προκύψουν από την πρόσβαση κάθε χρήστη στο διαδικτυακό τόπο, ή την χρήση αυτού, δεν γεννούν ευθύνη της Εταιρίας, ή των στελεχών της, ή των διευθυντών της, ή των εργαζομένων ή των συνεργατών της, ή οιωνδήποτε αντιπροσώπων της, Επιπλέον πρέπει να τονιστεί ότι οτιδήποτε περιέχει ο διαδικτυακός τόπος παρέχεται στους χρήστες «ως έχει» (as is), χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση.

     Η εταιρία δεν φέρει ευθύνη για ζημίες και έξοδα τα οποία προκύπτουν σε σχέση με αυτόν τον διαδικτυακό τόπο, τη χρήση του, ή την αδυναμία χρήσης του, από οποιοδήποτε πρόσωπο, ή σε σχέση με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση λειτουργίας ή εκπομπής ή πτώση γραμμής συστήματος. Σε περίπτωση κατά την οποία προκληθεί ζημία, ή βλάβη, ή μόλυνση από ηλεκτρονικούς ιούς στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που χρησιμοποιηθεί από χρήστη για την πρόσβαση / επίσκεψη / χρήση του διαδικτυακού τ ή για την λήψη οποιουδήποτε υλικού, δεδομένων, κειμένου, εικόνων, βίντεο, ή ήχου του Περιεχομένου της, η Εταιρία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

     Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τα οποία διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου, παρέχονται στους χρήστες – επισκέπτες του ηλεκτρονικού καταστήματος "ως έχουν". Η Εταιρία δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των χρηστών. Η Εταιρία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή ποινικής φύσεως σχετικές με τη λειτουργία ή τη χρήση του διαδικτυακού τόπου, ούτε για τυχόν ζημία θετική, ειδική ή αποθετική η οποία προκλήθηκε είτε από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου είτε από τρίτους.

     Η Εταιρία δεν ευθύνεται ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους υποχρέωση αποζημίωσης για αξίωση που σχετίζεται με το Περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου, ούτε για οποιοδήποτε σφάλμα, απλή ή συκοφαντική δυσφήμηση, εξύβριση, προσβολή, παράλειψη, ψεύδος, βωμολοχία, πορνογραφία, βλασφημία, κίνδυνο ή ανακρίβεια συναντάται στο Περιεχόμενο αυτού.

     Σημειώνεται ότι κανένας από τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου αυτού δεν θίγει τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα των καταναλωτών.


8. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ –ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

     Η Patrasmarket.gr έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα  ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Οι Όροι Χρήσης και Προϋποθέσεις αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας ανάμεσα σε εσάς και της Patrasmarket.gr, και καταργούν κάθε τυχόν προηγούμενη συμφωνία που ενδεχόμενα υπήρχε. Οι συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις καθώς και κάθε τροποποίησή τους διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Η χρήση λογισμικού τρίτων ή υπηρεσιών που παρέχονται από τρίτους συνεπάγεται αυτομάτως την υποχρέωσή σας να τηρείτε τους πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις που εκείνοι έχουν καθορίσει. Σε καμία περίπτωση η παράλειψη ή καθυστέρηση της Patrasmarket.gr να ασκήσει νόμιμα ή συμβατικά δικαιώματά της, δεν θα μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά ή ως περιορισμός της έκτασης εφαρμογής ή αποδυνάμωση των δικαιωμάτων. Ακυρωσία ή ακυρότητα ενός ή περισσότερων από τους όρους του παρόντος δεν επιδρά κατά κανέναν τρόπο στο κύρος των υπόλοιπων όρων αυτής. Για κάθε διαφορά που ανακύπτει από τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου, αρμοδιότητα έχουν τα καθ' ύλην αρμόδια δικαστήρια των Πατρών.